מפעל מאושר / מוטב

מודולר מלווה בקשות לקבלת מעמד והטבות במסגרת "מפעל מוטב".

תנאי סף להגשת בקשה:
· מפעל תעשייתי ישראלי שעיקר פעילותו הינה פעילות יצרנית ישירה. (כולל באמצעות קבלני משנה)
· לפחות 25% מהכנסות המפעל נובעות מיצוא.
· ההשקעה מיועדת להקמת מפעל חדש או להגדלת כושר היצור של מפעל קיים או לרכישת טכנולוגיה חדשה.

היקף ההשקעה המזערית המזכה בהטבות
השקעה ברכישת נכסים יצרניים - מכונות וציוד חדשים ; סכום השקעה מזערית מזכה הנו 300,000 ₪ לפחות.

הטבות:
· פחת מואץ על נכסים.
· פטור מלא ממס חברות על ההכנסה הבלתי מחולקת.
· מס מופחת על דיבידנדים לבעלי המניות.

תקופת הפטור נקבעת בהתאם לאזור העדיפות בו מתבצעת התוכנית המאושרת כמפורט:

אזור עדיפות לאומית א'  אזור עדיפות לאומית ב' 

 אזור עדיפות לאומית ג'

 (ומרכז הארץ)

 10 שנות פטור מלא ממס  6 שנות פטור מלא ממס ושנה אחת של הטבות מס (25% מס).  2 שנות פטור מלא ממס ו-5 שנות הטבות מס (25% מס).


בשיתוף

logos
בניית אתרים Smart Soft Web